Algemeen

Klachtenregeling

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt wat goede zorg is, en wat de consument kan doen als hij ontevreden is over de zorg. Uw logopedist doet er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken met uw behandelend logopedist. Zij zal samen met u zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing voor beide partijen.  Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten-en geschillenregeling Paramedici. Vraag uw logopedist naar meer informatie.
http://www.klachtenloketparamedici.nl  wkkgz-informatie_patienten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg 

Privacy
Binnen de praktijk wordt de AVG nageleefd. Dit houdt in dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en de door uw gegeven vertrouwelijke informatie. Wij zullen zonder uw toestemming geen informatie verstrekken aan derden over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische behandeling. Enkel met uw toestemming zullen wij overleggen en/of informatie uitwisselen met derden. Klik hier voor de privacyverklaring: avg-privacyverklaring-mei-2018-pdf

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
De cliënt (of ouder/voogd) moet mondeling of schriftelijk toestemming geven voor het starten van een behandeling. De NVLF (beroepsvereniging) raadt altijd aan om dit schriftelijk vast te leggen met een behandelingsovereenkomst om misvattingen achteraf te voorkomen. Ook is bijvoorbeeld bij wet bepaald hoe lang gegevens bewaard moeten worden. Dit staat allemaal in de WGBO, voor meer informatie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/volledig/geldigheidsdatum_10-07-2015#Boek7_Titel7_Afdeling5

ID plicht in de zorg
Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten dus voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/identificatieplicht-zorg.html

Algemene betalingsvoorwaarden
De praktijk hanteert de algemene betalingsvoorwaarden van de NVLF. richtlijn-betalingsvoorwaarden

Tarieven
Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee de praktijk een contract heeft afgesloten dan brengt de praktijk het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening, rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Per gecontracteerde zorgverzekeraar kunnen deze tarieven verschillen. Logopediepraktijk Oosterhout-Noord heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract. Vraag uw logopedist naar meer informatie. tarieven-2018  tarieven-2021
tarieven-2016-nza

Klanttevredenheid
Logopediepraktijk Oosterhout-Noord vindt het belangrijk om de tevredenheid van haar cliënten in kaart te brengen en maakt daarom gebruik van het klantervaringsonderzoek van Mediquest. Mediquest, https://home.mediquest.nl/, is een meetbureau dat via een anonieme vragenlijst onderzoek doet naar de tevredenheid van de cliënt over de zorgverlening van de logopedist.  Hierdoor wordt de kwaliteit van de zorg transparanter en klantgerichter.  Uw deelname is geheel vrijwillig.

Nivel, Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Het NIVEL, www.nivel.nl/zorgregistraties, doet gezondheidszorgonderzoek. Dat is onderzoek naar de relaties tussen de vraag naar zorg en het aanbod van zorg, die vorm krijgen binnen de structuur en instituties van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem.

Het NIVEL en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) werken samen om reguliere gegevens, zoals kenmerken van cliënten, diagnoses en behandelingen, uit de administratie van logopediepraktijken op te nemen in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Dan wordt het mogelijk deze gegevens te combineren met gegevens van andere beroepsgroepen en om informatie te krijgen over de gezondheidsproblemen van deze cliënten, de toegang tot logopedie, het gebruik van eerdere zorg en het effect van de behandeling.  Logopediepraktijk Oosterhout-Noord werkt via de NVLF mee aan dit landelijke onderzoek door het anoniem verstrekken van declaratiegegevens.